26 88 70 00 [email protected]

Generelle forretningsbetingelser

Gældende fra 01.03.2017

Generelt                                                                      
Nedenstående betingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Når der i betingelserne er anført ”stedet” svarer dette til de fysiske rammer hvor opgaven/rengøringen finder sted ligesom ”HR” svarer til Horsens Rengøring.

Tilbud og indgåelse af serviceaftale

HR fremsender tilbud og nærværende forretningsbetingelser. Tilbuddet er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato. Når kunden accepterer tilbuddet, evt. med ændringer foretager HR herefter tilrettelser/justeringer og fremsender endelig ordrebekræftelse.
Hvis opgaven er bestilt uden forudgående tilbud fremsendes ordrebekræftelse vedlagt generelle betingelser.
Kunder, der kontinuerligt men ad hoc bestiller opgaver til udførsel, får tilsendt generelle betingelser ved første bestilling af opgave efter 01.03.2017, hvilken således vil være gældende for fremtidige opgaver.

 

Adgangsforhold

Kunden udleverer nøgler eller dørkode til HR efter aftale og behov. HR erstatter eventuelt bortkomne nøgler, som kan dokumenteres er udleveret til selskabet. Dokumentation kan være i form af underskrevet kvittering eller bekræftelsesmail fra HR.

Enhver anden omkostning som følge af bortkomne nøgler erstattes ikke, herunder ikke omkostninger til omstilling af låsesystemer, omkostninger til låsesmed eller ethvert andet direkte eller indirekte økonomisk tab.

Det er kundens pligt at oplyse HR om ændringer i forhold vedr. adgang til stedet, således at HR ikke kører forgæves til en aftalt opgave.

Det er kundens ansvar at HR altid er korrekt informeret i forhold til alarmadgang, kodeord og alarmselskab. HR kan derved ikke stilles til ansvar for udkørsel af alarmselskab, hvis og såfremt HR ikke er informeret om eventuelle ændringer i kodeord, telefonnummer eller anden manglende information, der hindrer HR i at afmelde alarmen.

Der stilles til krav overfor kunden at der forefindes let tilgængelig strøm, el, lys og vand på stedet hvor opgaven/rengøringen skal udføres.

Er der ikke adgang til stedet, strøm eller vand eller andre forhold, der umuliggør/vanskeliggør at rengøringen/opgaven kan udføres, herunder at gældende lovgivning indenfor arbejdsmiljø, byggepladsreglement samt sundhed- og sikkerhedsforskrifter er overholdt på stedet, kan HR fakturere 50% af den aftalte/anslåede pris til kunden.

Afhængig af mulighederne og aftalen med kunden kan HR vælge at stoppe arbejdet indtil forholdene er bragt i orden fra kundens side eller påbegynde/fortsætte arbejdet, hvorved kunden faktureres for medgået mertid/gener.

Der stilles ikke krav til adgang til vand hvis opgavens art er trappevask.

 

Personoplysninger

HR opbevarer alle nøgler i aflåst skab uden adressemærkning, således at evt. bortkomst af nøgler ikke kan give uvedkommende adgang til boligen.

Personfølsomme oplysninger såsom alarmkoder, adresse, telefonnummer mm. opbevares i beskyttet database med backup heraf. Ingen oplysninger videregives til 3. part.

Som kunde hos Horsens Rengøring modtages automatisk vores oplysnings/nyhedsmails fra Horsens Rengøring/Rengøringsbutikken. Mails kan afmeldes ved kontakt til Horsens Rengøring eller via link.

Efter lov om Social Service forekommer en særlig underretningspligt vedrørende børn og unge, der går forud for vores tavshedspligt.

 

Personale

Alle medarbejdere hos HR afleverer ved ansættelsesstart ren straffeattest og evt. arbejds- og opholdsstilladelse. Vores medarbejdere trænes løbende i korrekt brug af produkter samt gennemgår relevante kurser indenfor rengøring m.m.

Alle medarbejdere i HR er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger omkring en opgave behandles strengt fortroligt. Herunder adresse, telefonnummer, navn, særlige forhold, personfølsomme oplysninger, forhold på stedet mm.

Ansatte i HR bærer ID-kort, som bekræfter deres ansættelse, samt arbejdstøj med logo, hvorved de er let genkendelige.

 

Medarbejdernes egenkontrol

HRs medarbejdere arbejder ud fra individuelle kontrolskemaer/tjeklister. Såfremt kunden har varige ændringer/rettelser til rengøringen skal dette meddeles til HRs kontor, så skemaer kan tilrettes.

Ønsker til en mindre ændring i rengøringen en enkelt gang kan ligeledes meddeles til HRs kontor eller skrives på en seddel på stedet. Vores medarbejdere vil så foretage denne ændring såfremt tiden tillader det og/eller anden opgave nedprioriteres.

Under vores egenkontrol hører også kontrol af stedet for glemte produkter, klude, mopper, rekvisitter samt kontrol for korrekt lukning af stedet, herunder vinduer, aflåste døre, tilkoblet alarm. Såfremt kunden konstaterer, at der er forglemmelser i forhold til nævnte bedes dette meddelt pr. tlf. eller sms til 26887003 eller pr. e-mail til [email protected]øring.dk. Husk at angive adresse og udførselsdato.

HR foretager gerne rengøring når kunden ikke er til stede, men også gerne mens kunden er til stede. Det er op til den enkelte kunde. Det påpeges dog, at medarbejderne oftest ikke har tid til lange samtaler og det må derfor påregnes, at eventuel medgået tid på samtale indregnes i den afsatte tid til rengøring.

 

Produktansvar

HR anvender i enhver sammenhæng anerkendte og af offentlige myndigheder godkendte rengøringsprodukter.

HR kan ikke drages til ansvar for sygdom, sygefravær eller anden gene hos kunden eller genstande, som følge af sædvanlig og korrekt anvendelse af disse produkter.

Såfremt der måtte være særlige forhold, der gør sig gældende, opfordres kunden til hos HR, at få oplyst hvilke rengøringsmidler der vil blive anvendt. Oplysninger herom samt datablade kan fås ved henvendelse til HRs hovedkontor på Spedalsø 45, 8700 Horsens.

 

Forsikring og skader

Alle medarbejdere i HR er omfattet af en forsikring. Såfremt en medarbejder forvolder skade på en genstand under udførsel af opgaven erstatter HR genstanden. Det er vigtigt at HR gøres opmærksom på skaden straks og uden ugrundet ophold efter skaden i sagens natur burde være opdaget. Såfremt medarbejderen selv under udførsel af opgaven konstaterer, at denne har forvoldt en skade bliver dette straks anmeldt til HRs kontor. Medarbejderen samler den beskadigede genstand i en pose og lægger denne et synligt sted hos kunden. Kontoret kontakter kunden og meddeler denne skaden. Det videre forløb omkring erstatning, genkøb el.l. aftales med kunden derefter.

Ved større skader vil HR straks rette henvendelse til forsikringsselskabet og derfor kan der være ventetid i forhold til opgørelse/udbetaling af erstatning/udbedring af skaden. Evt. erstatning afregnes separat og kan derfor ikke modregnes i serviceydelserne. Har kunden genstande, som er specielt kostbare/affektionsværdi skal denne information videregives til HR i forbindelse med indgåelse af serviceaftalen og forinden opstart af opgaven/serviceaftalen.

 

Rettidig aflysning/flytning af rengøringsaftaler

Alle ændringer af tidspunkt eller aflysning af en rengøringsopgave skal være HRs kontor i hænde senest kl. 14.30 dagen forinden. En aflysning/ændring kan foretages pr. mail til [email protected], pr. sms eller telefonopkald til nummer: 26 88 7003.

Ændringen/aflysningen er godkendt når kunden modtager bekræftelse fra HR. Såfremt en aflysning/ændring ikke modtages rettidig forbeholder HR sig ret til at fakturere 50% af den pågældende opgaves beløb. Ferie og længere ophold i en serviceaftale bedes ligeledes meldt til HR i henhold til ovenstående, dog gerne før.

 

Forsinkelse og fleksibilitet

HR bestræber sig på at komme til aftalt tid/indenfor aftalt tidsramme. Dog er vi ofte i vores daglige arbejde og planlægning påvirket af vejrforhold, trafik, forudgående opgavers art samt kunders aflysninger/ændringer. Derfor kan det ske, at den aftalte tid kan variere. Der kan laves særlige aftaler, hvorved en aftale skal finde sted på et mere præcist tidspunkt. Omkostninger direkte forbundet med en forsinkelse kan ikke pålægges HR.

Såfremt forsinket adgang til stedet skyldes kunden kan eventuel mertid faktureres til kunden efter timeforbrug. Ved forsinkelse over 15 minutter forbeholder HR sig ret til, at fortsætte til en anden kunde og §Adgangsforhold træder i kraft, således at opgaven aflyses og faktureres 50%.

I spidsbelastede perioder (uger omkring højtider og helligdage) må kunden påregne en større tidsmargin for tidspunktet for udførsel af opgaven samt fleksibilitet i forhold til medarbejderens ankomsttidspunkt. Dette skyldes, at de opgaver der f.eks. ligger på Kr. Himmelfartsdag (torsdag) ændres til udførsel på et andet tidspunkt i ugen eller at mange kunder f.eks. ønsker ekstra rengøringer i ugen op til jul. HR gør sit bedste for at imødekomme alle kunders ønsker i disse perioder, men det fordrer også en fleksibilitet fra kundernes side.

 

Reklamationer

HR bestræber sig altid på at have tilfredse kunder. Skulle der være opgaver som ikke er udført tilfredsstillende skal en sådan reklamation meddeles HR straks og uden ugrundet ophold efter reklamationen/manglen i sagens natur burde være opdaget.

Reklamationer, der skal rettes op på, skal ske telefonisk til 26 88 7003. HR forbeholder sig retten til straks det er muligt, med egne folk at rette op på fejl og mangler. HR kan ikke stilles til ansvar for at skulle give kunden en prisreduktion for egen eller anden leverandør udført arbejde.

Reklamationer der kun ønskes meddelt, men ikke rettet op på med det samme (f.eks. indenfor bagatelgrænse) eller anden meddelelse om rengøringens kvalitet, kan også ske pr. mail til [email protected]

Af hensyn til HRs vurdering af reklamationen/manglen samt opfølgning til HRs medarbejdere bedes reklamationer/mangler være dokumenteret via fotos, der kan sendes som sms til 2688 7003 eller til mail [email protected] Husk at angive adresse samt dato for udførsel.

På opgaver udført efter timeforbrug, ydes der ved eventuelle mangler på udført arbejde, ikke dekort på den samlede faktura. Såfremt der mangler at blive udført arbejde, kommer HR gerne igen og udfører ekstraarbejdet i forhold til gældende timepris.

Udkørsel til en reklamation, der viser sig at være ubegrundet eller skyldes kundens egne forhold, faktureres efter timeforbrug inkl. kørselstid.

 

Priser
Den generelle timepris vil altid fremgå af HRs hjemmeside www.horsensrengøring.dk.

Hvor andet ikke er angivet er HRs priser inkl. materialeforbrug til udførsel af opgaven.

Håndsæbe- og papirforbrug er ikke inklusiv. HR forhandler dog både sæbe- og papirvarer og giver gerne tilbud på gratis levering af dette.

Ved særlige opgaver med ekstremt brug af materialer, special-produkter og større maskiner, vil dette blive faktureret til kunden. Dette vil dog fremgå af tilbud/ordrebekræftelse.

 

Betalingsbetingelser

Betaling skal være HR i hænde senest 8 dage efter fakturadato.

For faste kunder med uge/månedsaftaler faktureres alt udført arbejde bagud ultimo måned, elektronisk pr. e-mail.

Ved kunder med enkeltopgave udsendes pr. e-mail elektronisk faktura senest en uge efter afsluttet arbejde.

Ved kunder med enkeltopgaver kan HR forlange a´conto-beløb betalt forud.

Det er kundens opgave er være opmærksom på modtagelse af faktura.

Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Ved manglende betaling efter fremsendelse af rykker overgives sagen til retslig inkasso.

Gensendelse af bortkommen faktura faktureres administrationsudgift kr. 10,- + moms pr. faktura.

Faktura fremsendt pr. post tillægges porto/administrationsudgift på kr. 25,- + moms.

Ved fast ugepris, er prisen uafhængig af enkelte lukkedage fra kundens side og faktureres bagud, dog kun for påbegyndte uger. Hele aflyste uger, grundet ferie etc. faktureres ikke kunden.

 

Prisregulering

HR forbeholder sig ret til at regulere priserne på serviceaftaler én gang årligt på baggrund af valuta- og produktstigninger, lønudvikling, inflation mv.

En eventuel prisregulering vil være gældende fra og med 1. februar, og varsles senest i december måned, året forinden.

HR forbeholder sig ret til ved særlig ændring af markedssituationen at foretage prisregulering på andet tidspunkt af året med minimum 1 måneds varsel.

 

Opsigelse

Alle serviceaftaler kan opsiges med 14 dages varsel af begge parter. Såfremt der er aftalt et andet opsigelsesvarsel vil det fremgå af ordrebekræftelsen.

Ved faste prisaftaler på uge/månedsbasis faktureres det fulde beløb for den pågældende serviceaftale, der ligger i perioden for opsigelsen.

 

Skat
Servicefradraget er blevet ændret for 2016 og 2017. Den nye ordning giver fradrag på op til kr. 6.000,- pr. person over 18 år i husstanden for serviceydelser i hjemmet.

HR står ikke for indberetning af dette fradrag og fraskriver sig alt ansvar for korrekt indberetning heraf.

Vi henviser til SKATs hjemmeside for yderligere information.

 

Indirekte tab

HR er ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

Force majeure

HR er ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor HRs kontrol og som HR ikke burde have forudset ved serviceaftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, arbejdsstridigheder.